Reklamačné podmienky

1. REKLAMAČNÝ PROTOKOL

1.1 Na každý výrobok sa vzťahuje zákonom stanovená 24 mesačná záručná doba pokiaľ nie je uvedené inak. Predajca je zodpovedný za vady spôsobené výrobcom alebo predajcom. Predajca nie je zodpovedný za vady a poškodenie prepravcom. Zásielky predajca odosiela poistené, v prípade zistenia vady spôsobenej prepravcom je kupujúci povinný reklamáciu uplatniť u prepravnej spoločnosti najneskôr 24 hodín od prevzatia zásielky. V prípade prejavenia sa výrobnej chyby na produkte je kupujúci povinný bezodkladne túto závadu reklamovať. Používanie poškodenej alebo chybnej časti produktu môže spôsobiť neodstraniteľnosť vady, za čo predajca nenesie zodpovednosť.

1.2 Na vybavovanie reklamácii sa vzťahuje platný Reklamačný protokol uvedený v tomto dokumente, obchodné podmienky predajcu, Občiansky zákonník, Zákon o ochrane spotrebiteľa a Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri distančných zmluvách.

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si Reklamačný protokol prečítal, a v plnom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol dostatočne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie. Reklamačný protokol sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho na stránke internetového obchodu predajcu www.andrealand.sk.

1.3 Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezodkladné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie vrátane záručného listu predávajúcemu.

1.4. Ak tovar preukazuje výrobné vady má kupujúci právo tovar reklamovať u predajcu a to tak, že ho doručí na adresu predajcu na vlastné náklady. Reklamačné konanie začína plynúť dňom, kedy sú splnené nasledujúce podmienky:

a) Kupujúci informuje o reklamácii predávajúceho emailom, písomne alebo telefonicky
b) Kupujúci tovar zašle na adresu predajcu kuriérskou službou, predávajúci nepreberá zásielky odoslané na dobierku, predávajúci odporúča zásielku poistiť
c) Kupujúci je povinný tovar zaslať riadne očistený. Znečistený tovar bude kupujúcemu vrátený na náklady kupujúceho
d) Kupujúci je povinný k zásielke priložiť kópiu dokladu o kúpe tovaru v elektronickom obchode (www.andrealand.sk) a originálny záručný list. Taktiež je kupujúci povinný napísať a priložiť reklamačný list, kde uvedie svoje meno a priezvisko (obchodné meno), adresu, telefonický kontakt, email a popis závady

Ak kupujúci nemá doklad o zakúpení ( faktúru ) je povinný uviesť predajcovi v emaily svoje identifikačné údaje ( meno, priezvisko, email, názov tovaru a popis tovaru, prípadne mesiac zakúpenia tovaru v eshope www. andrealand.sk ), na základe ktorých bude možné identifikovať kupujúceho a skutočnosť, či reklamovaný tovar bol skutočne nadobudnutý kupujúcim v internetovom obchode www. andrealand.sk a či sa naň vzťahuje 24 mesačná záručná lehota.

1.5 Ak kupujúci splní podmienky uvedené v bode 1.4 obchodných podmienok potom predajca po obdŕžaní zásielky a po skontrolovaní splnenia všetkých bodov uvedených v bode 1.4 odošle na uvedený email “potvrdenie o prijatí reklamácie”. Doba na vybavenie reklamácie začína plynúť dňom odoslania “potvrdenia o prijatí reklamácie”. Predávajúci reklamáciu vybaví v čo najkratšom možnom čase, najneskôr však do 30 dní od odoslania “potvrdenia o prijatí reklamácie”. Za 30 deň sa považuje deň odoslania tovaru kupujúcemu. Záruka na tovar sa predlžuje o čas, počas ktorého bol tovar na reklamácii u predajcu.

1.6 V prípade, že vybavenie reklamácie trvá dlhšie ako 30 dní, má kupujúci právo odstúpiť od kúpy a vrátenie ceny tovaru, alebo na výmenu tovaru za nový.

1.7 Kupujúci nemá právo uplatniť si reklamáciu na vady, o ktorých bol kupujúci v čase uzatvorenia kúpy predajcom upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť (ak bola závada popísaná v popise produktu), pričom bola výrazne zohľadnená táto závada v cene produktu.

1.8 Nárok na uplatnenie záruky u predajcu kupujúcim zaniká:

a) nepredložením záručného listu, alebo príslušenstva potrebného k adekvátnemu posúdeniu oprávnenia reklamácie

b) uplynutím záručnej doby tovaru

c) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim

d) vady zapríčinené bežným používaním (odtrhnuté časti, cvoky, suché zipsy, zipsy,prasknuté pneumatiky, defekty, opotrebované pneumatiky, tzv. osmičky na kolesách a pod.)

e) nesprávnym používaním alebo skladovaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými alebo mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu

f) neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar

g) poškodenie tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii tovaru

h) poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami, nepredvídateľnou skazou

i) neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom a podobne

1.9 Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) odovzdaním respektíve odoslaním opraveného tovaru späť kupujúcemu

b) výmenou tovaru

c) vrátením kúpnej ceny tovaru

d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru

e) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru

O spôsobe vybavenia reklamácie je predávajúci povinný písomne informovať kupujúceho najneskôr 30 dní od začatia reklamácie a to poštou, prostredníctvom kuriéra alebo e-mailom.

1.10 Ak sa vybaví reklamácia opravou tovaru, predlžuje sa záručná doba o obdobie od uplatnenia práva na odstránenie vady do doby, kedy je kupujúci povinný opravený tovar prevziať. Hneď ako kupujúci uplatní niektoré z práv zo zodpovednosti za vady, napríklad právo na opravu tovaru či zľavu, vykonal voľbu a uplatnil jedno z možných práv, je týmto prejavom vôle viazaný a nemôže voľbu uplatneného práva meniť, pokiaľ sa nedohodne s predávajúcim inak.
Pokiaľ bude reklamácia vyriešená výmenou vadného tovaru za nový, začne bežať záručná lehota znovu od prevzatia tovaru.
Predávajúci posúdi oprávnenosť reklamácie nedostatku na tovare a po posúdení vyrozumie kupujúceho e-mailom o spôsobe vybavenia reklamácie.

1.12 Postup pri odstrániteľnej vade:

- za odstrániteľnú vadu sa považuje taká vada, kedy jej odstránením (opravou) neutrpia vzhľad, funkcia a kvalita tovaru, a ktorej odstránenie možno uskutočniť bez zbytočného odkladu, a ktorej odstránenie je účelné.
Pri výskyte odstrániteľnej vady má spotrebiteľ právo požadovať jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie.
Predávajúci môže namiesto odstránenia vady na tovare vymeniť vadnú vec alebo celý tovar za bezvadnú (bezchybnú), ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

1.13 Odoslanie reklamovaného tovaru kupujúcim - tovar je nutné zasielať v originálnom obale, alebo v prepravnom obale, vyhovujúcom nárokom prepravy krehkého tovaru a to vrátane všetkého príslušenstva a označiť zásielku príslušnými symbolmi, pretože predávajúci neručí za prípadné mechanické poškodenie pred prijatím tovaru.

Tovar prosíme zasielať na adresu: Andrea Huňová, Tajovského 1166/44, Dubnica nad Váhom, 01841, ak sa obe zmluvné strany nedohodli inak

1.14 Všetky právom uplatnené reklamácie sú bezplatné. V prípade neoprávnenej reklamácie si predávajúci vyhradzuje právo od kupujúceho vyúčtovať náklady spojené so zaslaním tovaru späť ku kupujúcemu.

Alternatívne riešenie sporov

Pokiaľ sme Vašu reklamáciu nevybavili k Vašej spokojnosti alebo ak sa domnievate, že sme mohli porušiť Vaše práva, môžete podľa zákona 391/2015 Z.z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s internetovým obchodom andrealand.sk je Slovenská obchodná inšpekcia - Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín, Odbor výkonu dozoru, tn@soi.sk

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. môže od vás za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur s DPH. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Záverečné ustanovenia:

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu reklamačného poriadku bez uvedenia dôvodu alebo v prípade  akýchkoľvek súvisiacich právnych predpisov, či v prípade zmeny súdnej praxe týkajúcej sa zmluvných vzťahov týmto reklamačným poriadkom upravených.

Reklamačný poriadok je súčasťou Obchodných podmienok a nadobúda platnosť dňa 1.3.2012

 

0+
ZÁKAZNÍKOV
0+
PRODUKTOV
...

Doprava zadarmo

nad 329 €

...

Podpora

pracovné dni 08:00-18:00

...

Spoľahlivosť

Na nás sa môžete spoľahnúť

Povedali o nás

Lucia Strašková

Som maximálne spokojná. Skvelá komunikácia počas celej doby.

Eva Molnárová

Boli veľmi ochotní poradiť a majú profesionálny prístup.