Odstúpenie od zmluvy

1. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

1.1 Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v objednávke prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožňujú naplneniu účelu kúpnej zmluvy, ak dôjde k výraznej zmene kúpnej ceny, za ktorú predávajúci od dodávateľa tovar odoberá, v prípade, ak táto zmena nebola predávajúcemu známa v čase potvrdenia objednávky. Predávajúci je povinný pred odstúpením od zmluvy o zmene ceny bezodkladne informovať kupujúceho a pokúsiť sa o dohodu. V prípade, že s kupujúcim nedôjde k dohode o novej cene, je oprávnený predávajúci od zmluvy odstúpiť. 

Predávajúci je v takom prípade povinný kupujúceho ihneď informovať o stave a vrátiť mu uhradenú cenu tovaru.

1.2 Kupujúci má právo odstúpiť od kúpy za podmienok upravených zákonom č. 102/2014, Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a to do 14 dní od prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať doma obdobným spôsobom ako je to obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však v žiadnom prípade neznamená tovar používať a následne ho použitý vrátiť predávajúcemu.

1.3 Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou, poštou na adresu predajcu vyplnením formulára na internetovej stránke predávajúceho www.andrealand.sk. Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, číslo účtu, na ktorý chce kupujúci vrátiť už zaplatenú cenu tovaru. Spolu s nepoužitým tovarom je kupujúci povinný vrátiť dokumentáciu, kompletné príslušenstvo, doklad o kúpe, záručný list, návod na použitie, vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený vrátane akéhokoľvek obalu a predávajúci musí uviesť obal do pôvodného stavu, v akom ho zákazník prevzal, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku (v súlade s §10 odsek (4) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.). Spotrebiteľ musí uviesť dátum odstúpenia od kúpnej zmluvy a odstúpenie podpísať. O vôle odstúpiť od kúpnej zmluvy musí kupujúci upovedomiť predajcu formou e-mailu alebo sms správy.

1.4 V prípade, že kupujúci splní podmienky na odstúpenie od zmluvy bude kúpna cena za tovar poukázaná na účet ako bezhotovostná platba, ktorý kupujúci uvedie v odstúpení od kúpy. Náklady súvisiace s vrátením tovaru znáša kupujúci na vlastné náklady v plnej výške. Platba bude kupujúcemu vrátená najneskôr do 14 kalendárnych dní od obdržania zásielky.

1.5 V prípade, že kupujúci vráti predávajúcemu tovar, ktorý bol používaný, poškodený, neúplný alebo s nekompletným príslušenstvom, respektíve nesplní podmienky, bude kupujúcemu tento tovar vrátený späť na jeho náklady, nakoľko nie je možné naplniť skutok odstúpenia od kúpy podľa podmienok. V takom prípade nie je povinný predávajúci vrátiť kúpnu cenu kupujúcemu a má právo vyúčtovať kupujúcemu náklady spojená s vrátením tovaru na adresu kupujúceho.

1.6 V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok, v dôsledku čoho nedôjde k preukázateľnému doručeniu odstúpenia od zmluvy v uvedenom termíne (napr. iba zaslanie vráteného tovaru bez prejavu vôle o odstúpení od zmluvy) ,nebude akceptované odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

1.6 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa. V prípade tovaru, ktorý si kupujúci objednal presne podľa vlastných prianí a výrobca ho vyhotovil podľa jeho požiadaviek.

2. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

2.1 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto podmienok. Povinnosť oznámenia o zmene podmienok používania stránky je splnená umiestnením na internetovej stránke predávajúceho www.andrealand.sk.

2.2 Tieto podmienky odstúpenia od zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou Obchodných podmienok. 

V Dubnici nad Váhom, dňa 1.3.2012

0+
ZÁKAZNÍKOV
0+
PRODUKTOV
...

Doprava zadarmo

nad 329 €

...

Podpora

pracovné dni 08:00-18:00

...

Spoľahlivosť

Na nás sa môžete spoľahnúť

Povedali o nás

Lucia Strašková

Som maximálne spokojná. Skvelá komunikácia počas celej doby.

Eva Molnárová

Boli veľmi ochotní poradiť a majú profesionálny prístup.