PREČO ANDREALAND?

Špecializujeme sa na predaj kočíkov, autosedačiek a iného detského tovaru potrebného nielen pri narodení dieťaťa, ale aj v jeho ďalšom období rastu.

VÝHODY
  • garantujeme rýchle dodanie tovaru
  • kvalitný tovar značiek od známych výrobcov
  • rýchla a ústretová komunikácia
  • podrobné informovanie o stave objednávky
KONTAKT

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1 Uvedené obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti vyplývajúce z uzatvorenia kúpno-predajnej zmluvy medzi predávajúcim, ktorým je: Andrea Huňová, sídlo: Tajovského 1166/44, Dubnica nad Váhom 018 41, IČO:46504311,DIČ: 10834938511, (ďalej len „predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je nákup a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.andrealand.sk.


1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými podmienkami uvedenými v tomto dokumente, ktoré sa budú vzťahovať na všetky objednávky vytvorené na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorý prevádzkuje predávajúci a zároveň tieto podmienky platia pri reklamácii tovaru. Obchodné podmienky sú súčasťou kúpnej zmluvy.


1.3 Akýkoľvek tovar uverejnený na internetovej stránke predávajúceho je zoznamom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžité dodanie objednaného tovaru. Dodacia doba je od 3 – 30 kalendárnych dní, aktuálnu dostupnosť tovaru si môže kupujúci overiť u predajcu telefonicky prípadne emailom.

2. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

2.1 Kúpna zmluva sa uzatvorí vyplnením a odoslaním objednávkového formulára v elektronickom obchode predávajúceho, alebo odoslaním objednávky formou emailu, (ďalej len „objednávka“).


2.2 Po obdržaní objednávky od kupujúceho predávajúci do 24 hodín potvrdí objednávku odoslaním emailu na adresu kupujúceho označeného ako „potvrdenie objednávky“, alebo môže objednávku stornovať o čom kupujúceho upovedomí. Po odoslaní „potvrdenia objednávky“ sa považuje zmluvný vzťah za uzavretý. Na emailovú adresu kupujúceho budú v prípade potreby zaslané všetky potrebné údaje potrebné k vykonaniu bezhotovostného prevodu na účet predavájúceho.


2.3 Kupujúci môže v lehote do 4 hodín od odoslania záväznej objednávky predávajúcemu objednávku zrušiť. Kupujúci je povinný v zrušení objednávky uviesť svoje meno a priezvisko (obchodné meno), číslo objednávky, email a popis objednaného tovaru. U takto zrušenej objednávke predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade zaplatenia kúpnej ceny sa predávajúci zaväzuje túto cenu tovaru kupujúcemu vrátiť v plnej výške na účet kupujúceho uvedeného v zrušení objednávky v lehote do 15 kalendárnych dní, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, že bol objednaný tovar expedovaný predávajúcim ku kupujúcemu už nie je možné objednávku zrušiť.

3. PRÁVA A POVINNOSTI

3.1 Predávajúci sa zaväzuje: a) dodať kupujúcemu tovar v objednanom množstve, v dohodnutej kvalite a termíne b) dodať kupujúcemu doklady potrebné k užívaniu tovaru (návod v slovenskom jazyku,záručný list, doklad o kúpe tovaru)


3.2 Predávajúci má právo na včasné uhradenie plnej kúpnej ceny tovaru


3.3 Predávajúci má právo objednávku stornovať a to v prípade nedostupnosti objednaného tovaru, v prípade, že objednávku nebude schopný vybaviť v stanovenom termíne uvedenom v týchto obchodných podmienkach ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.


3.4 Kupujúci sa zaväzuje:
a) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu za tovar v dohodnutom termíne b) v prípade platby na dobierku sa zaväzuje kupujúci zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru vrátane nákladov vynaložených na zaslanie tovaru kupujúcemu prepravcovi c) potvrdiť prevzatie tovaru podpisom u prepravcu osobne d) kupujúci sa zaväzuje uhradiť predávajúcemu poštovné náklady vynaložené na zaslanie tovaru kupujúcemu v plnej výške v prípade neprevzatia tovaru od prepravcu,vrátane nákladov vynaložených na vrátenie neprevzatého tovaru ku predávajúcemu, a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 16,60 Eur(500,- Sk) e) kupujúci má nárok na dodanie tovaru v objednanom množstve, v dohodnutej kvalite a termíne

4. DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť formu odoslania tovaru, ak si kupujúci zvolí odoslať tovar prostredníctvom slovenskej pošty bez upovedomenia kupujúceho. Náklady na poštovné budú účtované podľa skutočnej váhy objednaného tovaru podľa cenníka platného u prepravnej spoločnosti.


4.2 Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare uvedené v elektronickom obchode sú nezáväznými údajmi. Pri popise produktov a údajov o rozmeroch predajca vychádza z údajov poskytnutých zo strany dodávateľov a výrobcov, a za prípadné nezrovnalosti nenesie predajca zodpovednosť.


4.3 Miesto dodania tovaru je miestom uvedeným v objednávke, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.


4.4 Kupujúci je povinný prevzatý tovar riadne skontrolovať bezprostredne po doručení.V prípade, že kupujúci zistí, že tovar je akokoľvek poškodený, je povinný ihneď kontaktovať prepravcu, ktorý zásielku doručil a vyžiadať si potvrdenie o podaní reklamácie u prepravcu. Túto skutočnosť je taktiež povinný nahlásiť predajcovi. Ďalej je kupujúci povinný v prípade doručenia tovaru obsah zásielky ihneď skontrolovať,prípadne nedostatky ako sú nedodané časti zásielky, chýbajúci doklad o kúpe alebo chýbajúci záručný list ihneď hlásiť predajcovi a to písomne, najneskôr však do 24 hodín od prevzatia zásielky od prepravcu. Po uplynutí tejto lehoty sa považuje zásielka za riadne a kompletne doručenú.


4.5 Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v termíne uvedenom v obchodných podmienkach odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote do 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, ktorý kupujúci uvedie v odstúpení od kúpnej zmluvy, ak sa nedohodnú inak.


4.6 Spôsob platieb:
- bankovým prevodom,
- v hotovosti pri prevzatí tovaru od prepravcu – dobierka


4.7 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu plnú kúpnu cenu uvedenú v objednávke alebo vo faktúre navýšenú o náklady vynaložené na doručenie tovaru bezhotovostným prevodom na účet predajcu alebo hotovostnou platbou pri prevzatí kuriérskej službe – dobierka. V prípade, že kupujúci zaplatí za tovar bezhotovostným prevodom na účet predajcu, za deň platby sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet predajcu.


4.8 Kupujúci je povinný za tovar zaplatiť predajcovi do termínu uvedenom na faktúre alebo pri prevzatí tovaru.


4.9 V prípade, že kupujúci zruší objednávku po uplynutí doby uvedenej v bode 2.3 týchto Obchodných podmienok a už zaplatil za tovar alebo zálohu predávajúcemu, nie je povinný predávajúci túto platbu kupujúcemu vrátiť, zmluvné strany sa dohodli, že sa táto platba započíta v plnej výške za zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu, ak sa zmluvné strany nedohodli inak.


4.10 Náklady spojené s montážou a vynesením tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene a predávajúci nie je povinný tieto služby poskytnúť.

5. AKCIE

5.1 Všetky akcie sú platné do vypredania zásob ak to pri produkte nie je uvedené inak.

6. NADOBUDNUTIE TOVARU A PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA TOVARE


6.1 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo až zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.


6.2 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo od prepravnej spoločnosti.

7. REKLAMAČNÝ PROTOKOL

7.1 Na každý výrobok sa vzťahuje zákonom stanovená 24 mesačná záručná doba pokiaľ nie je uvedené inak. Predajca je zodpovedný za vady spôsobené výrobcom alebo predajcom. Predajca nie je zodpovedný za vady a poškodenie prepravcom. Zásielky predajca odosiela poistené, v prípade zistenia vady spôsobenej prepravcom je kupujúci povinný reklamáciu uplatniť u prepravnej spoločnosti najneskôr 24 hodín od prevzatia zásielky. V prípade prejavenia sa výrobnej chyby na produkte je kupujúci povinný bezodkladne túto závadu reklamovať. Používanie poškodenej alebo chybnej časti produktu môže spôsobiť neodstraniteľnosť vady, za čo predajca nenesie zodpovednosť.

7.2 Na vybavovanie reklamácii sa vzťahuje platný Reklamačný protokol uvedený v tomto dokumente. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si Reklamačný protokol prečítal, a v plnom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol dostatočne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie. Reklamačný protokol sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho na stránke internetového obchodu predajcu www.andrealand.sk.

7.3 Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezodkladné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie vrátane záručného listu predávajúcemu.

7.4. Ak tovar preukazuje výrobne vady má kupujúci právo tovar reklamovať u predajcu a to tak, že ho doručí na adresu predajcu na vlastné náklady. Reklamačné konanie začína plynúť dňom, kedy sú splnené nasledujúce podmienky: a) Kupujúci informuje o reklamácii predávajúceho emailom, písomne alebo telefonicky
b) Kupujúci tovar zašle na adresu predajcu kuriérskou službou, predávajúci nepreberá zásielky odoslané na dobierku, predávajúci odporúča zásielku poistiť
c) Kupujúci je povinný tovar zaslať riadne očistený. Znečistený tovar bude kupujúcemu vrátený na náklady kupujúceho
d) Kupujúci je povinný k zásielke priložiť kópiu dokladu o kúpe tovaru v elektronickom obchode (www.andrealand.sk) a originálny záručný list. Taktiež je kupujúci povinný napísať a priložiť reklamačný list, kde uvedie svoje meno a priezvisko (obchodné meno), adresu, telefonický kontakt, email a popis závady
7.5 Ak kupujúci splní podmienky uvedené v bode 7.4 týchto bchodných podmienok potom predajca po obdŕžaní zásielky a po skontrolovaní splnenia všetkých bodov

uvedených v bode 7.4 odošle na uvedený email “potvrdenie o prijatí reklamácie”. Doba na vybavenie reklamácie začína plynúť dňom odoslania “potvrdenia o prijatí reklamácie”. Predávajúci reklamáciu vybaví v čo najkratšom možnom čase, najneskôr však do 30 dní od odoslania “potvrdenia o prijatí reklamácie”. Za 30 deň sa považuje deň odoslania tovaru kupujúcemu. Záruka na tovar sa predlžuje o čas, počas ktorého bol tovar na reklamácii u predajcu.

7.6 V prípade, že vybavenie reklamácie trvá dlhšie ako 30 dní, má kupujúci právo odstúpiť od kúpy a vrátenie ceny tovaru, alebo na výmenu tovaru za nový.

7.7 Kupujúci nemá právo uplatniť si reklamáciu na vady, o ktorých bol kupujúci v čase uzatvorenia kúpy predajcom upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť (ak bola závada popísaná v popise produktu), pričom bola výrazne zohľadnená táto závada v cene produktu.

7.8 Nárok na uplatnenie záruky u predajcu kupujúcim zaniká: a) nepredložením dokladu o zaplatení – nadobudnutí tovaru u predajcu, záručného listu, alebo príslušenstva potrebného k adekvátnemu posúdeniu oprávnenia reklamácie b) uplynutím záručnej doby tovaru c) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim d) vady zapríčinené bežným používaním (odtrhnuté časti, cvoky, suché zipsy, zipsy,prasknuté pneumatiky, defekty, opotrebované pneumatiky, tzv. osmičky na kolesách a pod.) e) nesprávnym používaním alebo skladovaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými alebo mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu f) neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar g) poškodenie tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii tovaru h) poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami, nepredvídateľnou skazou i) neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom a podobne

7.9 Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov: a) odovzdaním respektíve odoslaním opraveného tovaru späť kupujúcemu b) výmenou tovaru c) vrátením kúpnej ceny tovaru d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru e) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru O spôsobe vybavenia reklamácie je predávajúci povinný písomne informovať kupujúceho najneskôr 30 dní od začatia reklamácie a to poštou, prostredníctvom kuriéra alebo e-mailom.

7.10 Všetky právom uplatnené reklamácie sú bezplatné. V prípade neoprávnenej reklamácie si predávajúci vyhradzuje právo od kupujúceho vyúčtovať náklady spojené so zaslaním tovaru späť ku kupujúcemu.

8. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

8.1 Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v objednávke prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožňujú naplneniu účelu kúpnej zmluvy. Predávajúci je v takom prípade povinný kupujúceho ihneď informovať o stave a vrátiť mu uhradenú cenu tovaru.

8.2 Kupujúci má právo odstúpiť od kúpy za podmienok upravených zákonom č. 102/2014, Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a to do 14 dní od prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať doma obdobným spôsobom ako je to obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však v žiadnom prípade neznamená tovar používať a následne ho použitý vrátiť predávajúcemu.

8.3 Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou zaslaním e-mailu predávajúcemu, písomnou formou poštou na adresu predajcu alebo vyplnením formulára na internetovej stránke predávajúceho www.andrealand.sk. Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, číslo účtu, na ktorý chce kupujúci vrátiť už zaplatenú cenu tovaru. Spolu s nepoužitým tovarom je kupujúci povinný vrátiť dokumentáciu, kompletné príslušenstvo, doklad o kúpe, záručný list, návod na použitie, vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený vrátane akéhokoľvek obalu a predávajúci musí uviesť obal do pôvodného stavu, v akom ho zákazník prevzal, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku (v súlade s §10 odsek (4) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.).

8.4 V prípade, že kupujúci splní podmienky uvedené v bode 8.3 týchto obchodných podmienok bude kúpna cena za tovar poukázaná na účet ako bezhotovostná platba, ktorý kupujúci uvedie v odstúpení od kúpy. Náklady súvisiace s vrátením tovaru znáša kupujúci na vlastné náklady v plnej výške. Platba bude kupujúcemu vrátená najneskôr do 15 kalendárnych dní od obdržania zásielky.

8.5 V prípade, že kupujúci vráti predávajúcemu tovar, ktorý bol používaný, poškodený, neúplný alebo s nekompletným príslušenstvom, respektíve nesplní podmienky uvedené v bode 8.3 týchto obchodných podmienok, bude kupujúcemu tento tovar vrátený späť na jeho náklady, nakoľko nie je možné naplniť skutok odstúpenia od kúpy podľa podmienok uvedených v bode 8.2 a bode 8.3 týchto obchodných podmienok. V takom prípade nie je povinný predávajúci vrátiť kúpnu cenu kupujúcemu a má právo vyúčtovať kupujúcemu náklady spojená s vrátením tovaru na adresu kupujúceho.

8.6 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa. V prípade tovaru, ktorý si kupujúci objednal presne podľa vlastných prianí a výrobca ho vyhotovil podľa jeho požiadaviek.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok. Povinnosť oznámenia o zmene obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke predávajúceho www.andrealand.sk.

V Dubnici nad Váhom, dňa 1.3.2012

POŠTOVNÉ ZADARMO

Poštovné zadarmo nad 250,00 €.

ZÁRUKA VRÁTENIA PEŇAZÍ

100% záruka vrátenia peňazí.

VERNOSTNÝ PROGRAM

Zľava pre verných zákazníkov.